BIPNiedziela, 11.6.2023

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie pozwolenia (szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku: Informacja o zawartości wniosku)
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania  w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:

 - pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

- pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych.

 - pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

 •  postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 •  zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
  (17,00 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi:

 • 2.011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
  i średnich przedsiębiorców

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna (maksymalnie na 10 lat)

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: