BIPNiedziela, 23.9.2018

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48 lub 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie pozwolenia (szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku: Informacja o zawartości wniosku)
 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej - kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe
  – potwierdzający wykonaną operację przelewu)
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016. 1829 t. j. ze zm.)
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
  (17,00 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)
 • dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca magazynowania odpadów

Opłaty:

Opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi:

 • 2.011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
  i średnich przedsiębiorców

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t. j. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych