BIPSobota, 20.10.2018

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego, piętrzenie wody podziemnej, rolnicze wykorzystanie ścieków, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, wprowadzanie do wód substancji hamujących rozwój glonów, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,

regulacje wód, szczególne korzystanie z wód (m.in. na: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych
i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, wycinanie roślin z wód lub brzegu).

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48 lub 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz
  z załącznikami:
 • operat wodnoprawny (minimum 2 egz.)
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
 • dokumentacja hydrologiczna (1 egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą
  w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów
 • zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych
  w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego
 • uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości
  i urządzeń wodnoprawnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokumentacja multimedialna

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem (zgodnie
z obowiązującymi przepisami).

Opłaty:

opłata skarbowa – 217,00 zł za każdy rodzaj pozwolenia wodnoprawnego, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna - pozwolenie wodnoprawne

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2017.1121 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych