BIPŚroda, 12.5.2021

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych regulujących stan formalno-prawny instalacji w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska oraz środowisko jako całość (tj. emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów, emisja ścieków, pobór wód itd.), a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • pismo przewodnie + opracowanie dotyczące udzielania pozwolenia zintegrowanego o treści zgodnej
  z wymogami wskazanymi w art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie
  z  art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
  o swobodzie działalności gospodarczej, w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do instalacji
 • wniosek w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w dwóch egzemplarzach
 • dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej oraz opłaty rejestracyjnej (art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska)

1.  zaświadczenie o niekaralności:

- podmiotu zbiorowego,

W przypadku gdy pozwolenie obejmuje gospodarkę odpadową z instalacji:

a)posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Kodeks karny

2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

3. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191.

4. oświadczenie, że w stosunku do:

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi:

 • 2.011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych
  i średnich przedsiębiorców

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest również wniesienie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , której wysokość uzależniona jest od rodzaju instalacji, której dotyczy pozwolenie (wysokość nie może przekroczyć 3.000 euro; oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych, wnosi się w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro, według średniego kursu złotego do euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty).

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna (na czas nieoznaczony)

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalacje po raz pierwszy lub instalacje po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
W pozostałych przypadkach do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 180, 181 ust. 1, art. 182, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 204, art. 207 ust. 3, art. 211, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1, art. 224 ust. 1, 2 i 4, art. 376 pkt 2  i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji
  w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
  1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie
  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
  w środowisku
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu o wytyczne zawarte w karcie usług.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych