BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Wydawanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich i szczątków ludzkich (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok)

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich i szczątków ludzkich (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.34 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 24 lub drogą e-mail: obywatelski@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie pozwolenia
 • odpis skrócony aktu zgonu albo inny urzędowy dokument stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu takich chorób zakaźnych jak: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (w przypadku tych chorób pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu)
 • dokument potwierdzający kremację (jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na sprowadzenie szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok) wraz
  z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula
 • zgoda od zarządcy cmentarza na pochowanie zwłok albo szczątków ludzkich

 

Jeżeli w wnioskiem występuje (tzn. podpisuje wniosek) pełnomocnik, czyli inna osoba niż wskazana w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (np. przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy, pracownik zakładu pogrzebowego, adwokat) dodatkowo należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezna, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno o numerze: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 (tytuł wpłaty: opłata skarbowa od pełnomocnictwa), chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wnioskodawcy

Opłaty:

Brak opłat (za wyjątkiem ewentualnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich, albo wydanie decyzji o odmowie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku (wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017.912 t.j.)
 • § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń
  i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007.249.1866)

Dodatkowe informacje:

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki albo szczątki mają zostać pochowane.

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia może wystąpić osoba uprawniona do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, tj. w szczególności:

 • małżonek,
 • krewni zstępni (np. dzieci, wnuki),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  (np. rodzeństwo, najbliższe kuzynostwo),
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (rodzice, dzieci
  i rodzeństwo współmałżonka).

Wniosek oraz niezbędne do wydania decyzji dokumenty mogą zostać przesłane faksem albo w postaci skanów pocztą e-mail, co − ze względu na charakter sprawy
− stanowić będzie dostateczną przesłankę do wszczęcia postępowania w sprawie z urzędu.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: