BIPNiedziela, 23.9.2018

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów, a także zmiana takich zezwoleń

Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów, a także zmiana takich zezwoleń

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48 lub 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • pismo przewodnie + wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu)
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
  (17,00 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)

Opłaty:

opłata skarbowa – 616,00 zł (tytułem: za wydanie zezwolenia na transport odpadów), którą należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy
w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2010.185.1243 t. j. ze zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
   o odpadach (Dz. U. 2016.1987 t. j. ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych