BIPSobota, 20.10.2018

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48 lub 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek spełniający wymagania art. 42. ust. 1 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 t. j. ze zm.)
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803
  t. j.) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
  z dnia 12 października 2005 roku w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych
  z eksploatacji (Dz. U. 2005.214.1806 ze zm.)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może być wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe potwierdzający wykonaną operację przelewu)
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17,00 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 • dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca magazynowania odpadów

Opłaty:

opłata skarbowa – 616,00 zł (tytułem: za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów), którą należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
  o odpadach (Dz.U. 2016.1987 t. j. ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych