BIPCzwartek, 08.6.2023

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Uwaga ! 
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonychspraw w danym wydziale.

Jeżeli w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania” umieszczonyjest wniosek potrzebny do danej sprawy, to aby pobrać wniosek/formularz należy przytrzymać klawisz„Ctrl” na klawiaturze i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Ta czynność uruchomi hiperłączeniezbędne do pobrania niezbędnego dokumentu.
 

Godziny pracy wydziału:

Pon.-Pt. 7.30 - 15.30

OS - 01 – Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i płynów do powietrza,
OS - 02 – Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów i płynów nie wymaga pozwolenia,
OS - 03 – Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
OS - 04 – Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja pól elektromagnetycznych nie wymaga pozwolenia,
OS - 07 – Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji,
OS - 08 – Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
OS - 09 – Wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
OS - 10 – Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
OS - 14 – Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
OS - 15 – Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych,
OS - 16 – Zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji,
OS - 17 – Decyzja uchylająca sprzeczne z prawem lub statutem uchwały organów spółki,
OS - 18 – Wydawanie decyzji dla fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia na rzecz spółki,
OS - 19 – Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzeń wodnych,
OS - 21 – Wydawanie Karty Wędkarskiej, Karty Łowiectwa Podwodnego, 
OS - 22 – Ochrona roślin – wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
OS - 23 – Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
OS - 24 – Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
OS - 25 – Zgoda za pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
OS - 26 – Nadzór nad administrowaniem łowiectwem,
OS - 27 – Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej,
OS - 28 – Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,
OS - 29 – Propagowanie działań proekologicznych i edukacja młodzieży oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa i leśnictwa, 
OS - 30 – Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
OS - 31 – Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
OS - 33 – Wniosek o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
OS - 34 – Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
OS - 35 - wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów
OS - 36 - wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną
OS - 37 - wniosek o zezwolenie na czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
OS - 38 - wniosek o zezwolenie na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
OS - 39 - wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - zgłoszenie zamiaru budowy
OS - 40 - wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
OS - 41 - zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

 

drukuj:
udostępnij: