BIPNiedziela, 16.5.2021

Występowanie do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Nazwa sprawy:

Występowanie do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Na podstawie udzielonego upoważnienia wydawanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.26

tel.: 61 424 07 61; 61 424 07 33; 61 424 07 51

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa)
  • warunki zabudowy w formie decyzji bądź wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • mapa sytuacyjna na której przedstawione jest proponowane usytuowanie projektowanej inwestycji, 
  • szczegółowy opis zakresu odstępstwa od warunków technicznych oraz proponowane rozwiązania

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek do Ministra Infrastruktury składany jest za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Starosta Gnieźnieński po przeanalizowaniu akt występuje z wnioskiem  o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po otrzymaniu pisemnego upoważnienia wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3  ustawy - Kodeks postępowania  administracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych