BIPNiedziela, 16.5.2021

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej, geologicznej złoża kopaliny

Nazwa sprawy:

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej, geologicznej złoża kopaliny

Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej, geologicznej złoża kopaliny.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno,

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 36.

Wymagane dokumenty:

 • pismo przekazujące dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia
 • 4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

 • 10 zł za wydanie decyzji,
 • 17 zł za dokument stwierdzający ustalenie pełnomocnictwa, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku, o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.), należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Gniezna, konto Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, geologiczno – inżynierską, geologiczną złoża kopaliny

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne

     i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej (Dz.U.2016.2033)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U.2015.987)

Dodatkowe informacje:

 • dokumentacja musi być opracowany przez geologa

     z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi,

 • organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia dokumentacji, jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych