BIPNiedziela, 16.5.2021

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Nazwa sprawy:

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzenia projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno,

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 36.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

 • 10 zł za wydanie decyzji
 • 17 zł za dokument stwierdzający ustalenie pełnomocnictwa, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku, o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.), należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Gniezna, konto Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

 • art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2015.964)

Dodatkowe informacje:

 • we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości,

    w granicach której roboty te mają być wykonywane

 • projekt robót geologicznych musi być opracowany przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi
 • zatwierdzenie projektu wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych
 • organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli: projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska oraz projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych