BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zgłoszenia budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1

Nazwa sprawy:

Zgłoszenia budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel.:61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (druk ściśle określony przepisami prawa) 
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa)
 • trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)  

Opłaty:

 • przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: 

1 zł. za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż  539zł

 • przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: 50% wyżej podanej stawki
 • pełnomocnictwo 17zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata budowlana lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

 Milcząca zgoda lub zaświadczenie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu. 

Organ może z urzędu przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji wnoszącej sprzeciw organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze  zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa,

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: