BIPSobota, 03.6.2023

Zgłoszenia zamiaru budowy/przebudowy lub wykonania robót budowlanych

Nazwa sprawy:

Zgłoszenia zamiaru budowy/przebudowy

lub wykonania robót budowlanych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę     

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa),
 • niezbędne szkice i rysunki,
 • mapa sytuacyjna z proponowanym usytuowaniem budynku, ze szczególnym uwzględnieniem odległości od granic nieruchomości,
 • w przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także na budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • w przypadku budowy obiektów małej architektury w   

miejscach publicznych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonanych przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych,

 • w przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w

transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24I ust. 1 ustawy z dnia 1985 roku o drogach publicznych – t.j. Dz.U.2013.260 ze zm.) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24I ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych)

 • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
 • pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami   

Opłaty:

 • pełnomocnictwo 17zł
 • zaświadczenie 17zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Milcząca zgoda lub zaświadczenie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu. 

Organ może z urzędu przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji wnoszącej sprzeciw organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze  zm.)    

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:3030 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: