BIPNiedziela, 16.5.2021

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Nazwa sprawy:

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
 • załączniki do wniosku:
 •  wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia
 •  w przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo
 • wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

 

 

Opłaty:

 • opłata za zmianę zezwolenia 10% jak za opłatę wydania zezwolenia
 • opłata za każdy wypis  5% opłaty jak za wydanie zezwolenia
 • liczba wypisów jest tożsama z ilością pojazdów zgłoszonych do zezwolenia

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź odmowa dokonania zmiany zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy:

Dokonanie zmiany zezwolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku  (t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713)
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Podczas odbioru zmienionego zezwolenia przedsiębiorca zdaje stary dokument wraz z wypisami.  W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż   w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych